Polityka Prywatności

A. Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Twoich Danych osobowych jest dla nas ważna. Prowadzimy naszą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. Opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności w celu wykazania naszego zaangażowania na rzecz przysługującego każdemu prawa do ochrony danych i prywatności. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki traktujemy informacje, które mogą posłużyć do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania Twojej tożsamości („Dane osobowe”).

Nasz globalny program zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności obejmuje również wdrożenie jednoznacznego uwierzytelniania oraz jednoznacznych zgód, standardowych klauzul umownych przyjętych przez Unię Europejską, umów wzorcowych/umów dotyczących przesyłania danych, zasad dotyczących prywatności, oświadczeń o ochronie prywatności, polityk prywatności oraz rejestracji i zgłoszeń odpowiednich dla danego kraju. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje witrynę internetową www.sivantos.com oraz wszystkie inne odpowiednie witryny internetowe firmy Sivantos (zwane osobno „Witryną internetową” i łącznie „Witrynami internetowymi”), a także aplikacje („Aplikacje”) udostępniane przez firmę Sivantos.

B. Kiedy stosuje się niniejszą Politykę prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie odnośnie do Danych osobowych (np. Twojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail), które podajesz nam lub które są uzyskiwane na podstawie Twoich Danych osobowych w sposób określony poniżej.

W przypadku jakiejkolwiek niespójności między wersjami niniejszej Polityki prywatności w języku angielskim i w innym języku (w przypadku, gdy została ona przetłumaczona ze względu na wymagania lokalne), wersja angielska niniejszej Polityki prywatności jest nadrzędna w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa.

C. Administrator danych

Administratorem danych jest firma Sivantos. Jeśli formularz rejestracji lub zgody jest dostępny w naszych Witrynach internetowych lub korzystasz z którejkolwiek z naszych Aplikacji, administratorem danych może być inny podmiot i jest nim firma Sivantos Pte. Ltd. lub jej spółki zależne bądź spółki-córki (zwane łącznie „Sivantos”), zależnie od aktualnej oferty, celu zbierania danych oraz miejsca zbierania danych, i może być podany na odpowiednim formularzu rejestracji lub zgody. W przypadku pytań można skontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem dpo@sivantos.com.

D. Dlaczego muszę podawać swoje Dane osobowe?

Zasadniczo wyrażenie jakiejkolwiek zgody oraz podanie jakichkolwiek Danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i możesz je wycofać w dowolnym momencie, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Nie zbieramy Twoich Danych osobowych za pośrednictwem naszych Witryn internetowych i Aplikacji, jeśli dobrowolnie się na to nie zgodzisz (np. przy okazji rejestracji lub ankiet), nie dostarczysz nam swojej zgody lub nie jest to dozwolone odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony Twoich Danych osobowych.

E. Do czego wykorzystywane są moje Dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności bądź w Twoim formularzu rejestracji lub zgody. Więcej informacji znajduje się w poniższej części „Cel używania”.

F. Okres przetwarzania Danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub z odpowiednimi przepisami prawa, przechowujemy Twoje Dane osobowe (i) wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, (ii) dopóki nie sprzeciwisz się dalszemu wykorzystywaniu Twoich Danych osobowych (jeśli wykorzystujemy Twoje Dane osobowe ze względu na nasz uzasadniony interes) lub (iii) dopóki nie wycofasz swojej zgody (jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na korzystanie przez nas z Twoich Danych osobowych). Jednak w przypadkach, gdy jesteśmy zobowiązani stosownymi przepisami prawa do przechowywania Twoich Danych osobowych przez dłuższy czas, a także w sytuacjach, gdy potrzebujemy Twoich Danych osobowych do dochodzenia roszczeń i bronienia się przed takim roszczeniami, będziemy przechowywali Twoje Dane osobowe do końca właściwego czasu przechowywania lub do czasu ustania wymienionych roszczeń.

G. Gdzie będą przetwarzane moje Dane osobowe?

Jako podmiot wchodzący w skład globalnej grupy przedsiębiorstw mamy podmioty powiązane i podmioty zależne działające na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG, ang. EEA – European Economic Area), a także poza nim. Z tego względu, zawsze gdy wykorzystujemy lub przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celach podanych w niniejszej Polityce prywatności, możemy przenosić Twoje Dane osobowe do podmiotów powiązanych i podmiotów zależnych położonych w krajach spoza EOG, również w krajach, w których ustawowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych są nieporównywalne do zakresu ochrony danych osobowych w ramach EOG. Każde takie przeniesienie danych odbywa się na podstawie umów zawartych między firmami, zgodnych ze Standardowymi Postanowieniami Umownymi (zgodnie z Decyzją Komisji UE 87/2010/EC z późniejszymi zmianami), która gwarantuje zabezpieczenie Twoich Danych osobowych na poziomie właściwym w ramach EOG.

H. Jakie są moje prawa?

Ogólne W dowolnym momencie możesz od nas zażądać informacji dotyczących przetwarzanych przez nas Twoich Danych osobowych, a także naniesienia poprawek w tych Danych osobowych lub ich usunięcia. Należy jednak pamiętać, że możemy usunąć Twoje Dane osobowe tylko wtedy, gdy nie występuje żadne zobowiązanie ustawowe ani obowiązujące prawo nakładające na nas obowiązek zachowania tych danych. Należy pamiętać, że w przypadku zażądania od nas usunięcia Twoich Danych osobowych utracisz możliwość korzystania z odpowiednich Witryn internetowych, Aplikacji oraz wszelkich usług Sivantos wymagających od firmy Sivantos korzystania z Twoich Danych osobowych.

Prawo do otrzymania kopii danych Jeżeli korzystamy z Twoich Danych osobowych na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody lub w celu wywiązania się z zawartej z Tobą umowy, możesz zażądać od nas kopii przekazanych nam Danych osobowych. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem apps@sivantos.com i określ Dane osobowe oraz format, w którym chciałbyś/chciałabyś otrzymać kopię Danych osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym / ograniczenia wykorzystania danych osobowych W każdej ze wskazanych poniżej sytuacji możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych: (i) gdy informujesz nas, że uzyskane przez nas Twoje Dane osobowe są niepoprawne (w takich przypadkach możemy dalej przechowywać takie Dane osobowe w celu sprawdzania ich poprawności), (ii) gdy nie mamy podstawy prawnej do przetwarzania Twoich Danych osobowych lub (iii) gdy wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich Danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z informacjami zawartymi w poniższej Części L.

Prawo do wniesienia skargi Jeżeli masz uzasadnione przekonanie, że nie przetwarzamy Twoich Danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ramach niniejszej Polityki prywatności lub stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w ramach EOG, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w kraju EOG Twojego zamieszkania lub do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych w kraju lub państwie będącym siedzibą właściwego podmiotu Sivantos.

I. Dalsze ograniczenia i przepisy szczegółowe

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej przez dzieci Niniejsza witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia. Jeżeli masz mniej niż 16 lat, nie możesz zarejestrować się w tej witrynie internetowej ani z niej korzystać.

Łącza do innych witryn internetowych Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do obcych witryn internetowych (tj. podmiotów niepowiązanych z Sivantos). Sivantos nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności ani zawartość witryn internetowych podmiotów niepowiązanych z Sivantos. W związku z tym, zalecamy dokładne zapoznanie się z oświadczeniami dot. ochrony prywatności zamieszczonymi w tych obcych witrynach internetowych.

J. Stosowanie środków technicznych, np. plików cookie

Dane niebędące danymi osobowymi gromadzonymi automatycznie

Gdy odwiedzasz nasze Witryny internetowe lub korzystasz z naszych Aplikacji, możemy automatycznie (tj. bez wcześniejszej rejestracji) zbierać dane niebędące danymi osobowymi (np. typ przeglądarki internetowej i używany system operacyjny, nazwa domeny Witryn internetowych, z których nastąpiło przekierowanie, liczba odwiedzin, średni czas przeglądania strony, odwiedzone strony). Możemy używać takich danych i udostępniać je podmiotom powiązanym i podmiotom zależnym w celu poprawy wydajności, zawartości lub wyglądu Witryn internetowych i Aplikacji.

Pliki cookie – informacje automatycznie przechowywane na komputerze

Gdy korzystasz z naszych Witryn internetowych lub Aplikacji, możemy przechowywać na Twoim komputerze pewne informacje w postaci plików cookie, aby automatycznie rozpoznać Twój komputer przy ponownym skorzystaniu z naszych Witryn internetowych lub Aplikacji. Pliki cookie pomagają nam w różny sposób, np. poprzez umożliwienie nam dostosowania naszej Witryny internetowej lub Aplikacji do Twoich zainteresowań lub przechowywania Twojego hasła, co eliminuje konieczność jego wprowadzania przy każdych odwiedzinach. Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookie, skonfiguruj przeglądarkę internetową tak, aby pliki cookie były usuwane z dysku twardego Twojego komputera, wszystkie pliki cookie były blokowane lub przed zapisaniem pliku cookie wyświetlane było stosowne ostrzeżenie.

Adobe Analytics

Narzędzie Adobe Analytics służy nam do przechowywania anonimowych informacji o użytkownikach naszych Witryn internetowych i Aplikacji. Adobe Analytics anonimowo przechowuje i analizuje różne rodzaje danych, w tym nasze Witryny internetowe i metadane, witryny internetowe z łączami do naszych Witryn internetowych, czas odwiedzin oraz dane o używanej przeglądarce. Te dane są używane do optymalizacji naszych Witryn internetowych i bez Twojej wyraźnej zgody nie zostaną powiązane z Twoimi Danymi osobowymi. Klikając poniższe łącze, możesz jednak zabronić gromadzenia tych danych i zastosować to ustawienie w odniesieniu do Twoich przyszłych odwiedzin naszych Witryn internetowych. W usłudze analityki sieciowej używane są także pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiające przeanalizowanie, w jaki sposób używasz naszych Witryn internetowych. Generowane przez pliki cookie informacje na temat Twojego korzystania z naszych Witryn internetowych są przekazywane do serwera obsługującego usługę analityki sieciowej (wyłącznie w anonimowej formie), a następnie tam przechowywane.

Aby zablokować gromadzenie lub przetwarzanie przez firmę Adobe danych wygenerowanych przez plik cookie w związku z Twoimi odwiedzinami naszej Witryny internetowej, musisz potwierdzić chęć rezygnacji za pomocą następującego łącza: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics

 W naszych Witrynach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analityki sieciowej świadczonej przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie będących plikami tekstowymi przechowywanymi na Twoim komputerze, co pozwala witrynie internetowej na analizowanie sposobu korzystania z naszych Witryn internetowych przez użytkowników. Generowane przez pliki cookie informacje na temat Twojego korzystania z naszych Witryn internetowych będą zasadniczo przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostanie skrócony. Na naszą prośbę firma Google użyje tych informacji w celu dokonania oceny sposobu korzystania przez Ciebie z naszych Witryn internetowych, sporządzenia raportów z aktywności w naszych Witrynach internetowych (dla operatorów tych witryn) oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w Witrynie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie zostanie powiązany z innymi danymi Google. Aby wyrazić sprzeciw wobec używania plików cookie, należy wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce, będzie to jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszych Witryn internetowych. Aby dodatkowo uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i powiązanych ze sposobem korzystania z naszych Witryn internetowych (w tym adresu IP) przez firmę Google, jak również przetwarzanie tych danych przez firmę Google, można pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną za pośrednictwem następującego łącza: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

K. Bezpieczeństwo

Aby zapewnić ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianami oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

L. Cel używania

W poniższych przypadkach mamy prawo do przetwarzania Twoich Danych osobowych, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa o ochronie danych.

a) Dostarczanie zamówionych produktów lub usług W przypadku zamówienia u nas produktów lub usług będziemy używać Twoich Danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy i adresu firmy, numeru karty kredytowej lub danych bankowych) wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub dostarczenia zamówionych produktów lub usług. Te dane mogą także obejmować treść rozmów prowadzonych na czacie, formularzy kontaktowych, wiadomości e-mail lub rozmów telefonicznych. W rozumieniu niniejszej Polityki prywatności „produkty i usługi” obejmują aparaty słuchowe firmy Sivantos oraz powiązane z nimi usługi, usługi sieciowe, oferty, konkursy, inne treści, biuletyny pozbawione charakteru marketingowego, samouczki, szkolenia i wydarzenia.

b) Korespondencja Pozostajemy w stałym kontakcie mailowym z użytkownikami, którzy korzystają z naszych produktów lub powiązanych z nimi usług. Możemy także kontaktować się telefonicznie, aby odpowiedzieć na reklamacje lub zbadać podejrzane transakcje. Adresu e-mail możemy używać do potwierdzenia otwarcia konta, wysłania zawiadomienia o płatnościach lub informacji o zmianach dotyczących naszych produktów i usług, jak również wysyłania zawiadomień i innych informacji wymaganych prawem. Zasadniczo użytkownicy nie mogą zrezygnować z takiej korespondencji, gdyż nie ma ona charakteru marketingowego, lecz jest jedynie niezbędna do podtrzymania właściwej relacji biznesowej.

c) Zgodność z przepisami Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie informacje potrzebne do śledzenia dokonywanych wyborów dotyczących przetwarzania lub używania Twoich Danych osobowych lub otrzymywania materiałów marketingowych mogą być przechowywane i przekazywane innym pracownikom firmy Sivantos w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

d) Uzasadniony interes firmy Sivantos Wszystkie przypadki użycia wymienione w ustępach od e) do g) stanowią przejawy naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu lub używaniu Twoich Danych osobowych. Jeśli nie zgadzasz się z takim stanowiskiem, możesz zabronić przetwarzania lub używania przez nas Twoich Danych osobowych w sposób określony poniżej.

e) Kwestionariusze i ankiety Możemy Cię poprosić o wypełnienie kwestionariuszy i ankiet. Te kwestionariusze i ankiety będę zasadniczo opracowywane w sposób umożliwiający udzielenie odpowiedzi bez podawania Danych osobowych. Jeśli mimo to wprowadzisz swoje Dane osobowe w kwestionariuszu lub ankiecie, możemy użyć tych danych do ulepszenia produktów i usług firmy Sivantos.

f) Tworzenie anonimowych zbiorów danych Dane osobowe przekazane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o prywatności mogą być przez nas anonimizowane w celu opracowania anonimowych zbiorów danych, które będą następnie używane do ulepszenia produktów i usług firmy Sivantos.

g) Rejestrowanie rozmów telefonicznych i czatów w celu poprawy jakości Rozmowy telefoniczne lub sesje czatu mogą być rejestrowane (po poinformowaniu o tym fakcie podczas rozmowy, a przed rozpoczęciem jej rejestrowania) w celu polepszenia jakości naszych usług.

h) Prawo do sprzeciwu W dowolnej chwili można zgłosić sprzeciw wobec używania przez nas Twoich Danych osobowych w powyższych celach. W takim przypadku zaprzestaniemy używania Twoich Danych osobowych w powyższych celach i usuniemy je z naszych systemów, chyba że będziemy uprawnieni do używania tych Danych osobowych w innym celu określonym w niniejszym Oświadczeniu o prywatności lub stwierdzimy i wykażemy istnienie ważnego uzasadnionego interesu w dalszym przetwarzaniu Twoich Danych osobowych (w przypadku, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lokalne, np. na potrzeby podatkowe itp.).

W poniższych przypadkach będziemy używać Twoich Danych osobowych wyłącznie w sposób opisany poniżej, po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody.

a) Nowości dotyczące produktów i usług firmy Sivantos Możemy użyć Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz podstawowych informacji o pracodawcy (nazwa i adres), aby informować Cię na bieżąco o nowych produktach, przekazywać inne informacje o produktach i usługach firmy Sivantos (w tym biuletyny o charakterze marketingowym) oraz wydarzeniach w firmie Sivantos, jak również wyświetlać odpowiednie treści w naszych Witrynach internetowych.

b) Przekazywanie Danych osobowych innym firmom z Grupy Sivantos Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w ramach Grupy Sivantos. W takich przypadkach podmioty te będą używać Twoich Danych osobowych w tych samych celach i na tych samych warunkach jak opisane powyżej.

M. Pytania i komentarze

Udzielimy odpowiedz na wszelkie uzasadnione wnioski o sprawdzenie Twoich danych osobowych i dokonanie ich korekty, zmiany lub usunięcia wszelkich nieprawidłowości. W tym celu prosimy o kontakt na adres apps@sivantos.com .

Jeśli chcesz wnieść skargę na sposób, w jaki obsługujemy Twoje Dane osobowe, możesz skontaktować się z osobą, działem lub biurem, których dotyczy skarga. Możesz także skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych, dpo@sivantos.com , a właściwy personel do spraw ochrony danych skontaktuje się z Tobą w rozsądnym terminie.

Niniejsza Polityka prywatności może być co pewien czas aktualizowana i zmieniana. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco. Dalszy lub następny dostęp bądź korzystanie z naszych Witryn internetowych i Aplikacji przez Użytkownika uważa się za jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zmienioną lub zmodyfikowaną Politykę prywatności. Uzyskanie dostępu do naszych Witryn internetowych i Aplikacji lub korzystanie z nich oznacza zaakceptowanie Polityki prywatności w jej aktualnej wersji. Jeśli nie wyrażasz zgody na Politykę prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych Witryn internetowych i Aplikacji.